[Otwock – Pilawa] RDOŚ w Warszawie uzgodnił warunki realizacji inwestycji

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 10 listopada 2016 roku wydał postanowienie o uzgodnieniu realizacji inwestycji w ramach postępowania „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Otwock – Pilawa od km 26,050 do km 55,600″ – z wyłączeniem wiaduktu drogowego w km 38,830 oraz przejścia podziemnego w km 38,364. W uzasadnieniu znajdują się między innymi informacje o petycjach mieszkańców Celestynowa w sprawie budowy wiaduktu oraz odniesienie RDOŚ do tych postulatów.

Jak pisałem wcześniej w poprzednich artykułach, zgodnie z obecnymi przepisami ochrony środowiska na chwilę obecną nie planuje się od razu budować ekranów akustycznych. Dlaczego „na chwilę obecną”, a nie w ogóle? Otóż w postanowieniu RDOŚ wskazał, by zarezerwować we wskazanych lokalizacjach pasy terenu pod budowę ekranów akustycznych, a decyzję o ich wybudowaniu podjąć w oparciu o pomiary hałasu już po zrealizowaniu modernizacji i wznowieniu ruchu po nowych torach. Jednak skutki akustyczne nowych rozwiązań projektowych na analizowanym odcinku linii kolejowej (zastosowane zostaną bezstykowe szyny typu 60E1, podkłady strunobetonowe na podsypce tłuczniowej, sprężyste przytwierdzenie szyn do podkładów typu SB) pozwolą na obniżenie emisji hałasu na styku koło – szyna, przez co ekrany prawdopodobnie nie powstaną.

Natomiast w kwestii budowy wiaduktu w Celestynowie czytamy:

W dniu 24 października 2016 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego, z dnia 19 października 2016 r., znak: WI-III.7840.7.173.2015. MD, przekazujące pismo Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 października 2016 r., znak: RIZPiFZ.7003.41.2016, wraz z kopią mapy poglądowej, kserokopią dwóch pism Pana Adama Malarza (oba z dnia 29 lipca 2016 r., skierowane do PKP PLK S.A. oraz Wójta Gminy Celestynów) oraz kserokopią podpisów mieszkańców (47 stron), a także kserokopią mapy i wydruków z akcji medialnych mieszkańców popierających budowę wiaduktu (7 stron). Ponadto ponownie przekazano kserokopię ww. pisma Wójta Gminy Celestynów skierowanego do PKP PLK S.A. (z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak: RIZPiFZ. 7003.41.2016). W dniu 7 listopada 2016 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło stanowisko Inwestora (pismo z dnia 3 listopada 2016 r., znak: 16.100.L7.634.W.306.TP) w sprawie uwag i wniosków zawartych w ww. pismach. Sposób wykorzystania uwag i wniosków zawartych w ww. pismach.

Lp. WNIOSKI I UWAGI STANOWISKO ORGANU
1. Rada Sołecka i Sołtys Celestynowa oraz mieszkańcy Gminy Celestynów – pismo z dnia 3 października 2016 r.; Wójt Gminy Celestynów – pismo z dnia 29 sierpnia 2016 r. oraz z dnia 10 października 2016 r.
1.1. Wniosek o uwzględnienie budowy wiaduktu w Celestynowie (który PKP PLK S.A. wykreśliło z projektu) lub zastosowanie innego bezkolizyjnego rozwiązania technicznego w realizowanym obecnie projekcie przebudowy linii kolejowej na terenie gminy Celestynów. Uwaga, że wiadukt jest sprawą wielkiej wagi dla mieszkańców Celestynowa, ponieważ znacząco poprawiłby przepustowość przeprawy przez tory i nie powodowałby podziału miejscowości na dwie części. Ułatwiłby również dostęp do instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, straży pożarnej, urzędów, banku, biblioteki, ośrodka zdrowia i kościoła, a także siedziby Nadleśnictwa Celestynów. Wniosek nieuwzględniony. Regionalny Dyrektor dokonał oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o złożoną dokumentację, która nie uwzględniała realizacji przedmiotowego wiaduktu w Celestynowie. Jednocześnie Regionalny Dyrektor informuje, że nie jest jego właściwością decydowanie o zmianie rozwiązań technicznych (projektowych) planowanego przedsięwzięcia.
1.2. Uwaga, że nie otrzymano odpowiedzi Inwestora na ww. postulaty. Uwaga została skierowana do Inwestora, w związku z powyższym Regionalny Dyrektor nie może odnieść się do jej treści.

Ponadto w dniach 11 i 19 października 2016 r. do Regionalnego Dyrektora (do wiadomości) wpłynęły pisma Rady Sołeckiej i Sołtysa Celestynowa oraz mieszkańców Gminy Celestynów:
– z dnia 3 października 2016 r. skierowane do Wojewody Mazowieckiego – Pana Zdzisława Sipiery,
– z dnia 11 października 2016 r. skierowane do Pani Poseł Anity Czerwińskiej, zaś w dniu 20 października 2016 r. pismo Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 października 2016 r., znak: RIZPiFZ.7003.41.2016. W swoich wystąpieniach postulujący zawarli uwagi i wnioski wskazane w pkt 1.1 powyższej tabeli. Odpowiedź Regionalnego Dyrektora została zawarta w ww. tabeli.


Zgodnie orzeczeniem, to od PKP PLK zależy czy w swoim projekcie umieści wiadukt. Jeżeli się tak nie stanie (w przyszłości – w oddzielnym postępowaniu niezależnym od modernizacji linii kolejowej nr 7), ruch będzie należał do włodarzy gminy, by – jeżeli będzie taka chęć – zaprojektować i wybudować wiadukt na swój koszt.

3 myśli nt. „[Otwock – Pilawa] RDOŚ w Warszawie uzgodnił warunki realizacji inwestycji

  1. A jednak sprawa ekranów nie jest pewna.
    Jak na dzień dzisiejszy wyglądają decyzje o ekranach na odcinku WWO-Otwock? Czy władze dzielnicy Wawer są dalej bezmyślne i domagają się ekranów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *